14.1 C
ملبورن
08/12/2022
AISOV

اخطار تخلف در انجام وظیفه

admin

چه وقت شما اخطار تخلف در انجام وظیفه

Breach of Duty Notice می گیرید

اگر مالک معتقد باشد که یک یا چند وظیفه خود را در قبال Residential Tenancies Act 1997 (قانون مالک ومستأجر مصوب 1997) انجام نداده اید، می تواند به شما Breach of Duty Notice (اخطار تخلف در انجام وظیفه) بدهد.

این صفحه

وظایف یک مستأجر چیست؟

در اخطار تخلف در انجام وظیفه Breach of Duty Notice چه چیزهائی باید باشد؟

احکام غرامت و مراعات

اخطار تخلیه Notice to Vacate

دادن Breach of Duty Notice (اخطار تخلف در انجام وظیفه) به مالک

وظایف یک مستأجر چیست؟

فهرست زیر وظایف مستأجر را طبق قانون نشان می دهد. بر مبنای این وظایف، یک مستأجر باید:

 • مایه رنجش، سلب آسایش، راحتی یا حریم خصوصی همسایگان خود نشود

 • خانه را در وضعیت معقولی از نظافت نگهدارد

 • به خانه یا محل های عمومی صدمه نزند

 • بدون اجازه مالک، چیزهائی را که ثابت می شوند (مانند قلاب برای آویزان کردن قاب عکس) اضافه نکرده و خانه را تغییر ندهد

 • اگر چیزی اضافه کرده یا تغییری داده، قبل از ترک خانه وضعیت خانه را به شرایط اولیه آن در آورد

 • وقتی که به در یا پنجره بیرونی خانه قفلی را اضافه و یا اگر قفلی را عوض می کند کلید آن را هم به صاحبخانه بدهد

 • وقتی که اخطار کتبی قانونی داده باشد، به صاحبخانه اجازه ورود به خانه را بدهد

اخطار تخلف در انجام وظیفه Breach of Duty Notice یک اخطار رسمی است که می خواهد در ظرف مدت 14 روز از دریافت اخطار، به عنوان یک مستأجر، شما از تخلف در انجام وظیفه دست بردارید یا غرامت بپردازید. اگر این کار را نکنید، مالک می تواند از Victorian Civil and Administrative Tribunal (دیوان مدنی و اداری ویکتوریا) درخواست حکمی کند که شما را به انجام این کار وادار نماید.

در اخطار تخلف در انجام وظیفه Breach of Duty Notice چه چیزهائی باید باشد؟

برای اینکه Breach of Duty notice (اخطار تخلف در انجام وظیفه) اعتبار داشته باشد باید:

 • مالک باید بیان کند که شما در چه وظیفه یا وظایف قانونی خود تخلف کرده اید

 • در آن خواسته شود که شما این تخلف را جبران کنید و/ یا غرامت بپردازید

 • اطلاع دهد که شما نباید این تخلف را تکرار کنید

 • اطلاع دهد که اگر به این اخطار عمل نکردید، مالک ممکن است از Victorian Civil and Administrative Tribunal (دیوان اداری و مدنی ویکتوریا) درخواست غرامت یا مراعات از قانون بنماید

 • اطلاع دهد که در صورت انجام این تخلف برای مرتبه سوم، مالک به شما 14-day Notice to Vacate (اخطار 14 روزه تخلیه) می دهد و در هر دو مورد قبلی به شما Breach of Duty Notice (اخطار تخلف در انجام وظیفه) داده باشد

 • اخطار را شخصا به دست شما بدهد یا برای شما پست کرده و 2 روز کاری را هم برای تحویل پست در نظر بگیرد

 • تنها برای تخلف هائی در انجام وظیفه به کار ببرد که بر علیه Residential Tenancies Act 1997 (قانون مالک ومستأجر مصوب 1997) بوده و بدلیل دیگری نباشد.

بین تخلف در انجام وظیفه و تخلف از اجاره نامه (قرارداد اجاره) تفاوت وجود دارد. برای مثال نگهداشتن حیوان خانگی یا غفلت از باغچه ممکن است تخلف در اجاره نامه باشد ولی تخلف از وظایف مندرج در Residential Tenancies Act 1997 (قانون مالک ومستأجر مصوب 1997) نیست. مالک حق ندارد به شما Breach of Duty Notice (اخطار تخلف در انجام وظیف) را برای تخلف از اجاره نامه بدهد، ولی می تواند به دیوان درخواست بدهد تا حکم مراعات بر علیه شما صادر شود.

احکام غرامت و مراعات

اگر مالک به Victorian Civil and Administrative Tribunal (دیوان مدنی و اداری ویکتوریا) درخواست بدهد تا حکم غرامت/مراعات صادر شود، باید برای شما نسخه ای از فرم درخواست خود را بفرستند. بعد شما یک Notice of Hearing (اخطار استماع دادرسی) از دیوان دریافت می کنید که به شما می گوید زمان، تاریخ و محل استماع دادرسی چیست. اگر با ادعای مالک مخالف هستید باید در جلسه استماع دادرسی حاضر شوید. اگر برای استماع دادرسی نروید، کار در غیبت شما دنبال می شود و بسیار محتمل است که مالک در ادعاهای خود بر علیه شما کامیاب خواهد شد.

در استماع دادرسی، دیوان به شما فرصت می دهد تا با ادعا های مالک مخالفت کنید و/ یا مبلغ غرامت را کم بتوانید کم نمائید. در حالی که مالک مجبور است دیوان را قانع کند که شما نسبت به Residential Tenancies Act 1997 (قانون مالک ومستأجر مصوب 1997) مرتکب تخلف شده اید و اسنادی در اثبات ادعای خود تسلیم کند، شما هم باید آماده دفاع از خودتان باشید (مثلا با آوردن عکس ها، شاهد ها و یا شهادت نامه ها). برای اطلاع بیشتر به برگه های اطلاع رسانی Defending a compensation claim (دفاع در برابر یک ادعای غرامت) و Victorian Civil and Administrative Tribunal (دیوان مدنی و اداری ویکتوریا)مراجعه یا برای صلاحدید با Tenants Union/Tenants Victoria (اتحادیه مستأجرین) تماس بگیرید.

اخطار تخلیه Notice to Vacate

اگر مالک بر این باور باشد که در مهلت 14 روزه پس از دریافت Breach of Duty Notice (اخطار تخلف در انجام وظیفه) شما تخلف را جبران نکرده اید، به شما یک اخطار دوم می دهد و/ یا برای مراعات از Victorian Civil and Administrative Tribunal (دیوان مدنی و اداری ویکتوریا) تقاضای صدور حکم مراعات می کند. اگر دیوان این حکم را به نفع مالک صادر کرد، و شما آن را اجرا نکردید، مالک می تواند به شما یک 14-day Notice to Vacate (اخطار تخلیه 14 روزه) بدهد.

Consumer Affairs Victoria (اداره امور مصرف کننده ویکتوریا) حق دارد کسی را که از دستور دیوان سرپیچی کرده است تحت تعقیب قانونی قرار دهد و این در مورد احکام مالی و غیر مالی هر دو مصداق دارد. در موقع چاپ این نشریه، جریمه آن 1168.20 دلار به علاوه 2334.64 دلار در روز و حد اکثر مجازات 2336.40 دلار تا زمانی است که این حکم مراعات شود.

مالک می تواند در صورتی که همان تخلف را برای بار سوم تکرار کردید، بدون رفتن به دیوان به شما یک 14-day Notice to Vacate (اخطار تخلیه 14 روزه) بدهد، مشروط بر اینکه در دو مورد قبلی Breach of Duty Notice (اخطار تخلف در انجام وظیفه) که به شما داده معتبر بوده باشد.

دادن Breach of Duty Notice (اخطار تخلف در انجام وظیفه) به مالک

در صورتی که فکر می کنید مالک خانه وظایف خود را طبق Residential Tenancies Act 1997 (قانون مالک ومستأجر مصوب 1997) انجام نداده است، به عنوان مستأجر شما هم می توانید به مالک Breach of Duty Notice (اخطار تخلف در انجام وظیفه) بدهید. برای اطلاع بیشتر به برگه های اطلاع رسانیGiving your landlord a Breach of Duty Notice (دادن اخطار تخلف در انجام وظیفه به صاحبخانه تان) و Complaints about landlords and real estate agents (شکایت از مالک و بنگاه معاملات ملکی) مراجعه کنید.