11.7 C
ملبورن
15/08/2022
AISOV

فعالیت های علمی و آموزشی

فعالیت اجتماعی کانون ،در راستای کمک  به افراد، سازمان‌ها و دولت بوده و در جهت تاثیر گذاری مثبت بر پیشرفت کار و جامعه می باشد.
مسئولیت اجتماعی با ایجاد یک موضع فعال نسبت به تاثیرگذاری مثبت بر دیگران و محیط بیرون از دایره خود بسط یافته و با کمک داوطلبین به انجام فعالیت های گروه ، روحیه فعالیت گروهی را در بین آحاد جامعه تقویت می بخشد.

مزایای فعالیت های آموزشی کانون

*سامان دهی فعالیت های آموزشی بر اساس نیاز جامعه

*تعیین فعالیت های مربیان و امکان به روز رسانی اطلاعات ایشان

*بهبود عملکرد فرد یادگیرنده در مقابل خود ، خانواده و اجتماع

*تعیین شیوه و مفاد ارزشیابی

*ارائه گواهی نامه معتبر حضور در جلسه برای مربی و دانش پژوه