11.7 C
ملبورن
15/08/2022
AISOV

نقل مکان ازملک

admin

وقتی که می خواهید ازملک نقل مکان کنید

وقتی که در قرارداد اجاره تان مدت معیّنی قید نشده است

اگر قصد دارید از خانۀ استیجاریتان نقل مکان کنید باید حداقل 28 روز قبل به صاحب ملک اطلاع دهید که قصد تخلیه دارید.

این صفحه

وقتی که در قرارداد اجاره تان مدت معیّنی قید شده است

وقتی که صاحب ملک نقض وظیفه می کند

ملک نامناسب برای سکونت انسان

پرداخت آخرین اجاره بها

چنانچه درمورد نقل مکان از ملک تغییر نظر دهید

“اخطار قصد تخلیه” صرفاً عبارت است از یک نامه به صاحب ملک که تاریخی را که ملک را ترک خواهید کرد اطلاع می دهد. این تاریخ باید 28 روز با روزی که صاحب ملک اخطار را دریافت می کند فاصله داشته باشد. این به این معناست که اگر بجای این که اخطار را شخصاً به صاحب ملک بدهید آن را با پست می فرستید، باید 2 روزِ کاریِ اضافی هم برای تحویل منظور کنید. یک نسخه از اخطار را نزد خود نگاه دارید و از پست سفارشی استفاده کنید (رسید پست را هم نگه دارید) برای این که بتوانید ثابت کنید در چه تاریخی آن را فرستاده اید.

اگر قصد دارید پیش از سرآمدن 28 روز از ملک نقل مکان کنید، باید به صاحب ملک اطلاع دهید و کلیدها را برگردانید تا در صورت امکان بتوانند ملک را زودتر دوباره اجاره دهند. چنانچه پیش از سرآمدن 28 روز مستأجر دیگری پیدا شود، از تاریخی که مستأجر تازه به ملک نقل مکان می کند شما دیگر ملزم به پراخت اجاره نخواهید بود.

در برخی شرایط، شما فقط باید از 14 روز قبل اطلاع دهید که می خواهید ملک را تخلیه کنید. این شرایط بشرح زیر است:

 • وقتی که صاحب ملک “اخطار تخلیۀ” 120 روزه به شما داده است

 • وقتی که صاحب ملک “اخطار تخلیۀ” 60 روزه به شما داده است

 • وقتی که مستأجر خانۀ دولتی هستید و “اخطار تخلیۀ” 90 روزه دریافت کرده اید زیرا دیگر واجد شرایط خانۀ دولتی نیستید

 • وقتی که به مراقبت ویژه یا شخصی نیاز دارید که در ملک استیجاریتان نمی توانید از آن برخوردار شوید

 • وقتی که پیشنهاد کتبی مسکن دولتی دارید

 • وقتی که قرار است موقتاً به مسکن ویژۀ موقعیت بحرانی بروید

وقتی که در قرارداد اجاره تان مدت معیّنی قید شده است

اگر اجاره نامه تان مدت معیّنی دارد که بزودی تمام خواهد شد، می توانید اخطار کتبی 14 یا 28 روزه بدهید (همان طور که در بالا توضیح داده شده است). چنانچه قصد دارید در همان تاریخی که مدت معیّن اجاره تمام می شود از ملک نقل مکان کنید باز هم ملزم هستید که مراتب را از قبل کتباً اطلاع دهید. این به این دلیل است که هنگامی که قراردادی که برای مدت معیّنی است تمام می شود، قرارداد خودبخود بصورت قرارداد ادواری (یعنی ماه به ماه) ادامه پیدا می کند تا زمانی که شما یا صاحب ملک اخطار بدهید.

تاریخی که برای آخرین روز اجاره تان می دهید نمی تواند پیش از آخرین روز مدت معین در قرارداد باشد. حتی وقتی که صاحب ملک به شما “اخطار تخلیه”ای داده است که در آخرین روز مدت معیّن در قرارداد تمام می شود این امر مصداق دارد.

چنانچه قرارداد اجاره ای دارید که مدت آن معیّن است و می خواهید پیش از تاریخ خاتمۀ قرارداد از ملک نقل مکان کنید، احتمالاً ملزم به پرداخت هزینه های مربوط به نقض قرارداد خواهید بود (برای اطلاعات بیشتر به برگۀ اطلاعاتی Breaking a lease نگاه کنید).

وقتی که صاحب ملک نقض وظیفه می کند

اگر صاحب ملک یا بنگاه معاملات ملکیتان وظیفه ای را طبق Residential Tenancies Act 1997 نقض کرده باشند ممکن است شما بتوانید بدون الزام به پرداخت هزینه های معمولِ نقض قرارداد، اجاره را پیش از موقع خاتمه دهید. در موارد زیر صاحب ملک نقض وظیفه کرده است:

 • اگر اطمینان حاصل نکند که در تاریخی که قرار است شما به ملک نقل مکان کنید ملک خالی و در حدّ معقولی تمیز است

 • اگر به شما اجازه ندهد از ملک “لذّت بی دغدغه” ببرید

 • اگر ملک را در وضعیت خوبی نگاه ندارد

 • اگر برای ملک قفل تأمین نکند، یا وقتی که قفلی را عوض می کند به شما کلید ندهد

 • اگر وسایل معیوب آب را با وسایل مناسب تعویض ننماید

 • برای مرمّت ملک روند جداگانه ای وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر به برگۀ اطلاعاتی Repairs نگاه کنید یا برای راهنمایی با Tenants Union/Tenants Victoria تماس بگیرید.

اگر صاحب ملک به هر یک از این وظایف عمل نکند شما می توانید “اخطار نقض وظیفه” برای او بفرستید. این اخطار به صاحب ملک اطلاع می دهد که ظرف 14 روز باید مشکل را برطرف نماید (و در صورت مقتضی، غرامت بپردازد). برای اطلاعات بیشتر به برگۀ اطلاعاتی Breach of Duty Notice نگاه کنید.

اگر صاحب ملک حتی پس از دریافت “اخطار نقض وظیفه” مشکل را برطرف نسازد، شما می توانید از “هیأت داوری اداری و مدنی ویکتوریا” درخواست صدور “حکم تبعیت” کنید. چنانچه صاحب ملک از حکم “هیأت داوری” تبعیت ننماید شما می توانید “اخطار قصد تخلیۀ” 14 روزه برای او بفرستید. این اخطار را باید با پست سفارشی بفرستید (دو روز برای تحویل منظور کنید) و یک نسخه از اخطار و رسید پست را نگه دارید.

همچنین اگر قبلاً دو بار بابت نقض همان وظیفه “اخطار نقض وظیفه” برای صاحب ملک فرستاده اید و صاحب ملک برای بار سوّم از انجام آن وظیفه شانه خالی می کند می توانید برای او “اخطار قصد تخلیۀ” 14 روزه بفرستید. نسخه های همۀ “اخطارهای نقض وظیفه”ای را که می فرستید همراه با هر مدرکی که درمورد نقض وظیفه ها دارید نگه دارید. برای اطلاعات بیشتر به برگۀ اطلاعاتی Breach of Duty نگاه کنید.

ملک نامناسب برای سکونت انسان

چنانچه ملک برای سکونت انسان نامناسب یا ناامن باشد، شما می توانید “اخطار قصد تخلیۀ” فوری بدهید. اطمینان حاصل کنید که مدارک کافی در حمایت از هرگونه ادعایی مبنی بر این که ملک برای سکونت انسان نامناسب یا ناامن است دارید.

پرداخت آخرین اجاره بها

برای دادن اطلاع قبلی درباره قصد تخلیۀ ملک لزومی ندارد منتظر موعد پرداخت اجاره بمانید. اگر می خواهید وسط یک دور اجاره ملک را تخلیه نمائید باید حساب کنید چند روز اجاره بدهکارید و آن مبلغ را به عنوان آخرین اجاره بهای خود بپردازید. مثلاً اگر در نیمۀ یک دور اجارۀ ماهانه، اخطار 28 روزه بدهید فقط باید حدود 2 هفته اجاره پرداخت کنید. برای محاسبۀ این مبلغ، اجارۀ روزانۀ خود را حساب کنید (اجارۀ ماهیانه ضرب در 12، تقسیم بر 365) سپس این مبلغ را در تعداد روزهایی که در ملک خواهید بود ضرب کنید.

> نمی توان از پرداخت اجاره امتناع ورزید به این دلیل که صاحب ملک می تواند از ودیعه به عنوان اجاره استفاده کند – این کار غیرقانونی است.

قرارداد اجاره شما وقتی خاتمه می یابد که شما ملک را تخلیه کرده اید و کلیدها را برگردانده اید. حتماً کلیدها را در روز تخلیه برگردانید، زیرا ملک همچنان در تصرّف شما خواهد بود (و بنابراین شما ملزم به پرداخت اجاره می باشید) تا کلیدها را پس دهید. برای اطلاعات بیشتر به برگۀ اطلاعاتی  Ending a tenancy نگاه کنید.

چنانچه درمورد نقل مکان از ملک تغییر نظر دهید

اگر می خواهید “اخطار قصد تخلیۀ” خود را پس بگیرید، باید این کار را کتباً انجام دهید و از صاحب ملک یا بنگاه معاملات ملکی امضا بگیرید. آنها می توانند با پس گرفتن اخطار موافقت نکنند. چنانچه صاحب ملک یا بنگاه معاملات ملکی به شما امضا بدهند، ممکن است شما مجبور شوید بابت هرگونه هزینه ای که احتمالاً آنها انجام داده اند – مانند هزینۀ آگهی برای مستأجر جدید – غرامت بپردازید.

اگر “اخطار قصد تخلیه” بدهید و تا تاریخی که در اخطار داده اید ملک را تخلیه نکنید، صاحب ملک می تواند از Victorian Civil and Administrative Tribunal درخواست صدور “حکم تصرّف” بنماید که ممکن است منتهی به تخلیۀ اجباری شما از ملک گردد.