11.7 C
ملبورن
15/08/2022
AISOV

پایان دادن به یک اجارۀ خانه

admin

پایان دادن به یک اجارۀ خانه

این صفحه

چه موقع مدت اجاره پایان می یابد؟

شرایط خانه

پس گرفتن پول ودیعه

داشتن معرف

خدمات شهری و مراسلات پستی

چه موقع مدت اجاره پایان می یابد؟

هنگامی مدت اجاره شما پایان می یابد که شما خانه را تخلیه نموده و کلید ها را پس بدهید. اطمینان حاصل کنید که در اسرع وقت کلید ها را پس بدهید. چون تا زمانی که کلید ها نزد شما باشند، چنین تلقی می شود که خانه در تصرف شما می باشد (و شما از دید قانون موظف به پرداخت کرایه اید).

اگر شما به صاحبخانه اخطار تخلیه داده باشید (برای اطلاع بیشتر به برگه اطلاع رسانی موسوم به When you want to leave (هنگامی که می خواهید خانه را تخلیه کنید- مراجعه کنید)، پیش از اینکه مهلت اخطار به پایان رسیده باشد، می توانید خانه را ترک کنید. لیکن هنوز هم تا پایان مدت اخطار مکلف به پرداخت اجاره بها هستید، مگر اینکه پیش از پایان مهلت اخطار صاحبخانه مستأجر تازه ای پیدا کند.

شرایط خانه

وقتی که خانه را ترک می کنید، باید شرایط خانه نسبتاً پاکیزه باشد. این ضرورتاً به معنی آن نیست که باید موکت ها را با جاروی برقی بخار- شور پاک کنید. با آنکه اغلب صاحبخانه ها و بنگاهی ها کوشش می کنند و اصرار دارند که شما این کار را انجام دهید. آنچه که نسبتاً پاکیزه (reasonably clean) قلمداد می شود بسته به این است که برای چه مدت شما ساکن آن خانه بوده اید و در هنگام ورود شما به خانه شرایط آن خانه چه بوده است.

لیکن گر شما چیزی را در خانه وصل کرده اید یا کوبیده اید (مانند قلاب برای آویزان کردن یک تابلو نقاشی) یا اینکه در خانه تغییری داده اید باید آن ها را برداشته و به حالت اول آن یعنی پیش از این تغییرات برگردانید. در غیر این صورت صاحبخانه ممکن است که نسبت به ودیعۀ شما ادعایی بکند یا برای بازگرداندن خانه به حالت اولیه از شما مطالبۀ خسارت نماید.

اگر ممکن است پس از نظافت خانه از آن عکس برداری کنید. اگر موکت ها را با جاروی برقی بخار- شور شسته اید، حتماً یادتان باشد رسید آن را نگهدارید. درعین حال فکر خوبی است که یکی از اعضای خانواده یا دوستی از خانه بازرسی کرده تا در صورت لزوم بتوانند در باره شرایط خانه هنگام ترک آن شهادت بدهند.

شرایط ارمانی این است که هنگام تخلیه خانه همراه با صاحبخانه یا بنگاه یک بازرسی مشترک از آن داشته باشید. ولی نمی توانید صاحبخانه یا بنگاهی را مجبور کنید همراه با شما از خانه بازدید نماید.

پس گرفتن پول ودیعه

در پایان دورۀ استیجاری، شما و صاحبخانه یا بنگاهی ممکن است تصمیم بگیرید که پول ودیعه به چه نحو بایستی پرداخت شود. می توانید موافقت کنید که کلیۀ پول ودیعه یا بخشی از آن به شما مسترد شود یا بخشی از آن و یا همه آن را به صاحبخانه بدهند.

هنگامی که شما به موافقتی رسیدید، شما و بنگاهی یا صاحبخانه هر دو باید Bond Claim form (فرم ادعای بیمه) را امضاء نمایید و سپس بنگاهی یا صاحبخانه موظف است آن را به Residential Tenancies Bond Authority (ادارۀ ودیعه های خانه های اجاره ای) ارسال دارد. این اداره Bond Authority طبق مندرجات فرم ادعای ودیعه مبلغ آن را پرداخت می نماید. ودیعه به طور مستقیم به حساب بانکی که شما در فرم ادعای ودیعه نوشته اید واریز خواهد شد (معمولاً روز بعد از وصول فرم).

اگر ودیعه را Office of Housing (ادارۀ مسکن) از جانب شما پرداخت کرده باشد، حق ندارید موافقت کنید که بخشی از آن یا تمامی آن به مالک خانه داده شود. اگر صاحبخانه بخواهد نسبت به ودیعۀ شما ادعایی نماید، باید از the Victorian Civil and Administrative Tribunal (دیوان مدنی و اداری ویکتوریا) تقاضا نماید و Director of Housing (رئیس ادارۀ مسکن) را به عنوان طرف دیگر این ادعا اعلام نماید.

برای اینکه از ادعای دروغ نسبت به پول ودیعۀ شما توسط مالک یا بنگاه جلوگیری شود، هرگز فرم ادعای ودیعه را که پر نشده باشد امضاء نکنید یا خانه های مبلغ دار آن، و بخصوص بخش ‘Total amount payable to Landlord/Agent applicable’ (کل مبلغ قابل پرداخت به مالک/بنگاه، در صورت مورد) را خالی نگذارید.

اگر شما و صاحبخانه یا بنگاهی نتوانید به موافقتی برسید، صاحبانه یا بنگاه باید در ظرف مدت 10 روز غیر تعطیل از تاریخ پایان دوره استیجاری شما به Tribunal (دیوان) درخواست بدهد. بدون موافقت شما یا بدون حکم Tribunal (دیوان) صاحبخانه یا بنگاه حق ندارد پول ودیعۀ شما را ادعا نماید.

اگر خانه را تخلیه کرده اید ولی پول ودیعۀ خود را نگرفته اید، در اسرع وقت باید به دیوان درخواست بدهید. برای درخواست بازپس دادن ودیعه خرجی نباید بپردازید. برای اطلاع بیشتر به برگۀ اطلاع رسانی موسوم به Bonds (ودیعه ها) مراجعه کنید.

این خلاف قانون است که از پرداخت کرایه خودداری کنید به این دلیل که شما ودیعه دارید و ودیعۀ شما را می توانند به جای کرایه بردارند.

داشتن معرف

اگر به یک خانه دیگر نقل مکان می کنید مطمئناً از شما خواهند پرسید که نام صاحبخانه یا بنگاه قبلی شما چیست و بنا بر این آنان معرف های خوبی هستند. وقتی که خانه را ترک می کنید ممکن است بخواهید به شما یک معرفی نامه بدهند. ولی به هر حال احتمالاً با صاحبخانه یا بنگاهی شما تماس خواهند گرفت.

خدمات شهری و مراسلات پستی

پیش از اینکه شما خانه را تخلیه کنید، باید ترتیبی بدهید تا در روز تخلیه گاز، برق، آب و تلفن آن خانه را قطع کنند و همین خدمات را در خانۀ نو وصل نمایند. بایستی ترتیبی بدهید که نامه های شما هم به نشانی نو منتقل شوند و برای این کار بایستی فرمی را تکمیل نمایید که می توانید از هر ادارۀ پست بگیرید. برای چنین خدمتی اندک هزینه ای لازم است و باید برگ شناسایی هم همراه داشته باشید تا بتوانید ثابت کنید که این خود شما هستید که می خواهید نامه هایتان به نشانی نو متقل شوند. برای اطلاع بیشتر به برگه اطلاع رسانی موسوم به Utilities (خدمات شهری) مراجعه کنید.

باید نشانی جدید خود را به صاحبخانه تان هم بدهید. لزومی ندارد این نشانی محل مسکونی بعدی شما باشد. این نشانی ممکن است صندوق پستی یا نشانی دوست یا خویشاوندی باشد. اگر نشانی دیگری را به او ندهید، چنانچه صاحبخانه ادعایی بکند شما هیچ اخطاری یا نامه ای را از صاحبخانه یا از دیوان دریافت نخواهید کرد و حکم صادره توسط دیوان هم می تواند بدون آگاهی شما باشد.